Expansion of Section Between Xiaoxujia and Guanggou on Ji’nan Belt Freeway Overpasses Jingshi Road

http://english.e23.cn 2024-04-17 17:01:54

Expansion of Section Between Xiaoxujia and Guanggou on Ji’nan Belt Freeway Overpasses Jingshi Road

  This is the reconstruction and expansion project site between Xiaoxujia and Ganggou on Ji’nan belt freeway. After the demolition of the main bridge section of Jinan Xingcun Interchange Bridge ,east of the bridge over Jingshi Road, the newly-built bridge of the reconstruction and expansion project is now starting to span Jingshi Road again.